Wemyss & District - WEMYSS PAIRS

Prelims
29 May 2017 B.McCALL (WG) 1  v  0 J.BRENNAN (EW)
29 May 2017 W.COWAN (LES) 1  v  0 R.HETHERINGTON (DOV)
29 May 2017 C.FALCONER (MAR) 1  v  0 K.FLEMING (TH)
29 May 2017 D.POLLOCK (LES) 0  v  1 G.REILLY (BH)
 
Round 1
26 Jun 2017 B.McCALL (WG) 1  v  0 W.COWAN (LES)
26 Jun 2017 C.FALCONER (MAR) 0  v  1 G.REILLY (BH)
26 Jun 2017 G.CAMPBELL (LES) 0  v  1 B.BELL (MAR)
26 Jun 2017 J.LAWSON (WG) 1  v  0 W.LAING (WG)
26 Jun 2017 W.DEY (BAL) 1  v  0 BR.FLEMING (TH)
26 Jun 2017 M.MOWATT (DOV) 0  v  1 G.FYFFE (WE)
26 Jun 2017 G.BEVERIDGE (L) 0  v  1 G.LYNCH (FI)
26 Jun 2017 I.CAMERON (K) 0  v  1 G.CUNNINGHAM (WG)
26 Jun 2017 A.NESS (KG) 1  v  0 W.FLEMING (LES)
26 Jun 2017 I.SIMPSON (L) 0  v  1 D.FERGUSON (KG)
26 Jun 2017 G.YULE (BAL) 1  v  0 S.McINROY (KG)
26 Jun 2017 BL.FLEMING (BH) 1  v  0 J.GORDON (L)
26 Jun 2017 D.LOWE (LES) 1  v  0 G.MACKIE (WE)
26 Jun 2017 C.PENMAN (BAL) 1  v  0 G.PIRIE (KG)
26 Jun 2017 D.GRAHAM (MH) 0  v  1 D.SMART JNR (KG)
26 Jun 2017 J.BRYANS (BH) 1  v  0 H.HUTCHISON (CW)
 
Round 2
24 Jul 2017 B.McCALL (WG) 1  v  0 G.REILLY (BH)
24 Jul 2017 B.BELL (MAR) 0  v  1 J.LAWSON (WG)
24 Jul 2017 W.DEY (BAL) 1  v  0 G.FYFFE (WE)
24 Jul 2017 G.LYNCH (FI) 1  v  0 G.CUNNINGHAM (WG)
24 Jul 2017 A.NESS (KG) 1  v  0 D.FERGUSON (KG)
24 Jul 2017 G.YULE (BAL) 0  v  1 BL.FLEMING (BH)
24 Jul 2017 D.LOWE (LES) 1  v  0 C.PENMAN (BAL)
24 Jul 2017 D.SMART JNR (KG) 1  v  0 J.BRYANS (BH)
 
Quarter-Finals
14 Aug 2017 B.McCALL (WG) 0  v  1 J.LAWSON (WG)
14 Aug 2017 W.DEY (BAL) 0  v  1 G.LYNCH (FI)
14 Aug 2017 A.NESS (KG) 1  v  0 BL.FLEMING (BH)
14 Aug 2017 D.LOWE (LES) 1  v  0 D.SMART JNR (KG)
 
Semi-Finals
28 Aug 2017 J.LAWSON (WG) 1  v  0 G.LYNCH (FI)
28 Aug 2017 A.NESS (KG) 1  v  0 D.LOWE (LES)
 
Final
2 Sep 2017 A.NESS (KG) 0  v  1 J.LAWSON (WG)

News

Contact Competition Administrator

Enter a message bellow then click "Send" to contact the league administrator.

Click for a new code